Copyrights

vrijdag 26 april 2013 20:33

De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden. COC Zwolle behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat COC Zwolle dit, schriftelijk dan wel via zijn website, bekend heeft gemaakt. De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyrightvermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

In geval van twijfel t.a.v. het gebruik van inhoud van deze website, kan altijd contact met het COC Zwolle opgenomen worden via info@coczwolle.nl.

Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website van COCZwolle.nl en van alle inhoud daarvan, berust bij COC Zwolle, tenzij anders vermeld in de informatie zelf.